ระบบการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(ตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน)


 

ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินลดค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 
 1. มีสัญชาติไทย

 2. ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

 3. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น

 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้ใช้สิทธิเบิกราชการแล้ว * (ไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไปเบิกกับราชการแล้ว)

 5. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนอยู่แล้ว จากทั้งทุนภาครัฐ ทุนเอกชน และทุนมหาวิทยาลัย *

 6. ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปเบิกจ่ายกับรัฐ


 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 
 1. ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของการยืนยันสิทธิ์และการขอรับคืนเงิน 

 2. เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (รูปภาพ .jpg, jpeg, .png เท่านั้น) เพื่อ upload ในระบบ ในกรณีที่นักศึกษาชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว

 3. ผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนกับ บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของนักศึกษา ที่ยังสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ ให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันสิทธิ ในกรณีที่นักศึกษาชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว

 4. เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิส่วนลด (กดปุ่ม "ลงทะเบียน" ด้านล่าง)

 5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการออกบัตรลงทะเบียนลดหย่อน หรือคืนเงินเป็นลำดับถัดไป ตามลำดับคิวก่อน-หลังที่นักศึกษาได้ยืนยืนยันสิทธิ์

 6. พิมพ์บัตรลงทะเบียนเพื่อชำระเงินจากระบบยืนยันสิทธิ์ (กรณียังไม่ชำระเงิน) หรือรอรับเงินคืนตามบัญชีผูกพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

*** หากนักศึกษาไม่เข้ามาดำเนินการใด ๆ ภายใน  10 กันยายน 2564 เวลา 16.30 จะถือว่านักศึกษาไม่ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนใด ๆ จากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย


 
การขอรับเงินคืน (กรณีที่นักศึกษาชำระเงินเกินจำนวนลดหย่อนไปแล้วและยืนยันสิทธิขอรับส่วนลดในระบบแล้ว)
 1. นักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดในระบบ

 2. นักศึกษากรอกแบบขอรับเงินคืนในระบบ จนขึ้นสถานะว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 3. นักศึกษาควรผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับหมายเลขบัตรประชาชน ให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันสิทธิ์

 4. หากท่านไม่ได้ใช้งานพร้อมเพย์ (PromptPay) มานานมากเกิน 1 ปี บัญชีอาจจะถูกปิด นักศึกษาต้อง ทดสอบโอนเงินด้วยตัวนักศึกษาเองผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบว่า บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษาใช้งานได้จริง และเป็นการปรับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

 5. มหาวิทยาลัยจะโอนเงินให้นักศึกษาผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน  เท่านั้นตามลำดับคิวก่อน-หลังที่นักศึกษาได้ยืนยืนยันสิทธิ์และกรอกแบบขอรับเงินคืนครบถ้วน จึงทำให้แต่ละคนที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบเดียวกัน อาจจะได้รับเงินไม่พร้อมกัน

ลงทะเบียน